Algemene Ledenvergadering

Maandag 27 maart 2023, aanvang: 19:30 uur, zaal open: 19:00 uur
Blokhut Scouting St. Christoforus, Monnikensteeg 4
Buslijn 7, halte Drie Gasthuizen


Agenda

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2022
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Financieel verslag 2022
 5. Samenstelling Bestuur en Commissies:
  1. Benoeming leden Kascommissie
  2. Benoeming leden Commissie van Beroep
  3. Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers
 6. Rondvraag
 7. Sluiting
 8. Pauze met consumptie
 9. Lezing/presentatie door Astrid Boerkamp van ‘Arnhem Zoemt’ over wilde bijen, honingbijen, planten en bloemen

Verslag van de algemene ledenvergadering
d.d. 31 oktober 2022

Aanwezig: 36 leden waarvan 8 bestuursleden.

 1. Opening
  De voorzitter heet de leden welkom op de 61ste vergadering van de vereniging. Zij staat kort stil bij hen die dit jaar zijn overleden. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
 2. Verslag ALV 2021
  Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 11 oktober 2021 wordt goedgekeurd.
 3. Jaarverslag 2021/ Jaarplan 2022
  Bij het jaarverslag wordt opgemerkt dat er ontwikkelingen zijn rond de Braamberg. Peter is hier zijdelings bij betrokken geweest maar hoort niet veel meer. Vraag is of er iemand anders bij betrokken wil zijn. Aart Meijssen biedt zich aan om dit over te nemen. Het jaarverslag van het bestuur 2021 wordt goedgekeurd.
 4. Financieel jaarverslag 2021
  • De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2021. De kascommissie, Alma Neijhenhuis en Rob Henneman, adviseert de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen.
  • Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.
  • Er wordt gevraagd of het mogelijk is in de Knollentuin advertenties op te nemen. Tevens wordt gevraagd of er overgegaan kan worden op een geheel of gedeeltelijk digitale versie van de Knollentuin. Beide voorstellen zullen onderzocht worden op uitvoerbaarheid.
 5. Samenstelling bestuur en commissies
  • Hennie Mones stelt zich beschikbaar voor de vervanging van Alma Neijenhuis in de kascommissie.
  • Alma Neijenhuis wordt bedankt voor haar rol in de kascommissie.
  • Jan Veltman (Kweek) en Kassiël Gerrits (Parkweg) stellen zich beschikbaar voor deelname aan de commissie van beroep.
  • Vanuit het bestuur komen de functies van Penningmeester en Secretaris vacant. Tevens wordt er nog iemand gezocht als complexvertegenwoordiger van de Cattepoelseweg.
  • Voor de tuinkeuringscommissie is er altijd ruimte voor nieuwe keurders. Geïnteresseerden kunnen zich melden via het secretariaat.
  • Redactie knollentuin: Anna Karpatie heeft interesse om deze commissie te versterken.
  • Systeembeheer: Peter van der Gulden wil iemand vragen om deze commissie te versterken.
 6. Reglement
  Er ligt een nieuwe versie van het reglement ter goedkeuring voor tijdens de ALV. Alle leden hebben de mogelijkheid gehad hier met een amendement op te reageren. Er is één amendement ingediend. Tevens wordt het reglement bladzijde voor bladzijde doorgenomen om een eventuele toelichting te geven bij wijzigingen.
  • Het amendement is ingebracht door Aart Meijssen en Tinka Chabot en gaat over het loslaten van de maximale hoogte van fruitbomen. Tinka Chabot licht het amendement toe. Er volgt een discussie waarbij de meningen verdeeld zijn en de voor en tegens worden besproken. Na een stemming wordt het amendement aangenomen. Het reglement zal hierop aangepast worden.
   Belangrijk is en blijft dat bomen op een afstand van de erfgrens geplaatst worden vanwege kans op overlast voor buurtuinders.
  • Er wordt gevraagd wat verstaan wordt onder een nieuwe tuinder: dit zijn tuinders die het eerste jaar een volkstuin bij de vereniging huren.
  • Naar aanleiding van het reglement komt ter sprake dat de brieven die door de keuringscommissie verstuurd worden ook demotiverend kunnen werken, er wordt gevraagd om een meer bemoedigende toon. Maarten Van Rijbroek vraagt of er mensen mee willen denken om naar het systeem te kijken.
 7. Wat verder ter tafel komt
  Hier geen bijzonderheden.
 8. Rondvraag
  • Er wordt aangegeven dat in de statuten staat dat de vereniging ook zaden uitgeeft. Vraag is of dat nog gebeurt. Antwoord is dat dit nu via de volkstuinvereniging Elderveld wordt gedaan.
  • Er wordt opgeroepen alleen kastanjehout of acaciahout te gebruiken in de tuin in verband met de duurzaamheid.
  • Er wordt gevraagd of er een opentuinendag georganiseerd kan worden voor de leden, zodat nieuwe tuinders ook inspiratie op kunnen doen.
  • Een aantal mensen biedt tot slot aan om een stuk te schrijven voor de Knollentuin. Dit is altijd welkom.
 9. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering.

Jaarverslag 2022


 • Algemeen
  In de zomer van 2022 bestond de Volkstuinvereniging Arnhem uit 5 complexen in Arnhem-noord, met in het totaal 393 tuinen.
  Ook in 2022 bleef de wachtlijst grotendeels gesloten om niet teveel mensen toe te laten op de wachtlijst. Wachtlijstplaatsing schept verwachtingen die in de praktijk vaak niet haalbaar blijken.
  Er staan momenteel 27 mensen op de wachtlijst waarvan er 10 nu op dit moment geen tuin willen. Deze mensen zullen de komende tijd benaderd worden met de vraag waarom nu geen tuin en wanneer de wens wel aan de orde gaat zijn.
  Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 30 tuinen uitgegeven. Men kan redelijk snel in aanmerking komen voor een tuin echter voor de complexen de Bosweg en de Kweek, is de wachttijd langer omdat er veel mensen zijn die 1 dezer complexen als voorkeurscomplex hebben aangegeven.
 • Bestuur
  Het bestuur is regelmatig bijeen geweest met uitzondering van januari/februari vanwege de corona maatregelen. De ALV van maart 2022 heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2022 om dezelfde reden.
  Tijdens de ALV is het herziene reglement in concept aan de orde geweest. Er is, na een ingediend amendement waarmee de aanwezigen van de ALV hebben ingestemd, een belangrijke wijziging tav fruitbomen. De hoogte van 3 mtr wordt losgelaten, wel blijft overlast voor buurtuinders een criterium waarover in gesprek gegaan kan worden. Het reglement staat inmiddels in definitieve versie op de website.
  In juni 2022 heeft het bestuur haar jaarlijkse ronde over de complexen gelopen in twee etappes. Er wordt extra aandacht besteed aan eventuele knelpunten op de complexen naast het in ogenschouw nemen van de diversiteit in vele mooie tuinen waar duidelijk met plezier en liefde wordt getuinierd.
 • Tuinkeuringen
  In 2022 zijn 3 keer de complexen gekeurd.
  Aantal verstuurde brieven:
  • april: 47
  • augustus: 38
  • november: 39
  • Totaal: 124

  Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2021 hebben we in 2022 de tuinen maar 3 keer gekeurd in plaats van 4. Reden hiervoor was om het werk meer beheersbaar te maken, met name voor degene die de keuringsresultaten verwerkt en terugkoppelt met de tuinders. In 2021 stuurde het bestuur 299 brieven, dit jaar dus minder dan de helft. Het 1 keer minder keuren maar ook de droge zomer en het beter bijhouden van de tuinen zorgden voor minder opmerkingen.  We hopen dat deze lijn zich in 2023 voortzet.
  De tuinkeuringen gaven aanleiding één lid met een tuin de Kweek te royeren.
  Tijdens de ALV zijn opmerkingen gemaakt over de toon van keuringsbrief. Deze brief is aangepast, ook vanwege het nieuwe reglement en zal in 2023 worden gebruikt.
 • Redactie Knollentuin
  Saskya Kamps en Anna Kárpáti
 • Commissie van beroep
  De commissie van beroep is 2022 niet ingeschakeld.
 • Inkoopcommissie
  Het bestuur heeft met BTV Elderveld afgesproken om de inkoop gezamenlijk te organiseren. Meerdere tuinders hebben hier gebruik van gemaakt.
  Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid geweest om biologische mestcompost te bestellen bij Bio Kultura. Hennie Mones heeft dit geregeld, waarvoor dank.
 • Website
  Peter van Gulden verzorgt de website.
  Peter heeft de website opnieuw onder de loep genomen en alles werkt nu vanzelfsprekend. Ook de edities van de Knollentuin zijn te vinden op de website.

2022 Samenstelling bestuur en commissie

 • Bestuur
  • Voorzitter: Martien Braune, 2024 (herkiesbaar)
  • Secretaris: Iris Baijens, wil graag stoppen: vacature
  • Penningmeester: Bernard van der Lugt, 2023 (aftredend)
  • Algemeen lid/Secretariaat tuinkeuring: Maarten van Rijbroek, 2023 (herkiesbaar)
 • Wachtlijstbeheer
  • Margreet te Hietbrink
 • Complexvertegenwoordigers
  • Braamberg: Marika van de Loo
  • Bosweg: Frans Tijs
  • Cattepoelseweg: Maarten Rijbroek
  • Kweek: Bart Braune
  • Parkweg: Erik de Vries
 • Commissie van Beroep
  • Lid (CA) vacature !
  • Lid Kristie Jacobs (BR), aftredend 2025
  • Lid Lia Kalis (BW), aftredend 2026
  • Lid Geer Vermeulen (KW), aftredend 2022
  • Lid Trijnie Siddle-Bierman (PA), aftredend 2022
 • Kascommissie
  • Rob Henneman
  • Hennie Mones
 • Tuinkeuringscommissie
  • Rob Henneman 
  • Maggie Ruitenberg
  • Marika van de Loo
  • Jackie van Helfteren
  • Jan Velthoen
  • Ria Suntjens 
  • Annemiek Demon 
  • Hilde Donia
  • Edo Gies
  • Tamara Kho 
  • Johan van Gilst  
  • Dorien Verheijden 
  • Emil Bosman 
  • Niek Ravensbergen
  • Lucie Schouten
 • Redactie Knollentuin
  • Saskya Kamps
  • Anna Kárpáti
 • Systeembeheer
  • Peter van der Gulden